مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

heart-donation

 

 

 

اهداي عضو اهداي زندگي (14/03/1393)

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) دو  عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران  نيازمند پيوند، اهدا گرديد. بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي  اين مركز،  معصومه محمدي 47 ساله كه در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، از مركز آموزشي درماني آيت اله كاشاني به مركز آموزشي درماني الزهرا(س) انتقال يافت  وصبح روز يكشنبه11 خرداد ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. بنابراين گزارش، دو كليه متوفي در اين مركز به دو بيمار نيازمند پيوند گرديد.