مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

heart-donation

 

 

 

خانواده پرورش با اهداي اعضاي  فرزند خود به 3 انسان ديگر زندگي بخشيدند. (17/03/1393)

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) سه  عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران  نيازمند پيوند، اهدا گرديد. بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي  اين مركز،  فاطمه پرورش17 ساله كه در اثر مسموميت با گاز co دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، ازبيمارستان اميرالمؤمنين به مركز آموزشي درماني الزهرا(س) انتقال يافت  وصبح روز سه شنبه13 خرداد ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. بنابراين گزارش، دو كليه متوفي در اين مركز به دو بيمارنيازمند پيوند گرديد و كبد وي نيز جهت پيوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.