مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

heart-donation

 

 

 

اهداي عضو اهداي زندگي  (02/04/1393)

خانواده خرمي با اهداي اعضاي  فرزند خود به 3 انسان ديگر زندگي بخشيدند با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) سه  عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران  نيازمند پيوند، اهدا گرديد. بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي  اين مركز،  حميده خرمي 30 ساله كه دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، ازبيمارستان امام حسين (ع)گلپايگان به مركز آموزشي درماني الزهرا(س) انتقال يافت  وصبح روز يكشنبه1 تير ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. بنابراين گزارش، يك كليه متوفي در اين مركز و كليه ديگر او در مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع) به بيماران نيازمند پيوند گرديد و كبد وي نيز جهت پيوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.