مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

46

 

 

  

بازديد مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري اصفهان از مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (17/1393/04)

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، دكتر جمشيدي مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري  اصفهان  به همراه  دکتر داوري معاون درمان دانشگاه ، ساعت 22 دوشنبه  16 تير ماه ‌از بخش هاي بستري و واحدهاي مختلف مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) بازديد نمودند. در اين بازديد كه دكتر رضواني مدير عامل و دكتر گنجي معاون پشتيباني و توسعه مركز  نيز حضور داشتند، روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در اين مركز مورد ارزيابي قرار گرفت.