مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

47

 

 

  

آموزش دستور العمل هاي برنامه تحول نظام سلامت در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (19/04/1393)

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، با هدف آشنایی با دستورالعمل هاي  برنامه تحول نظام سلامت وتحقق سیاست های کلی نظام سلامت، جلسه اي با حضور بيش از يكصد نفر از سوپروايزرها،سرپرستاران و مسولین واحدها ی اداری و پاراکلینیک صبح روز چهارشنبه هيجدهم تيرماه  در سالن شهید مطهری برگزار گرديد. دراين جلسه دکتر گنجی  معاون پشتیبانی و توسعه مرکز دستورالعمل هاي برنامه تحول نظام سلامت را توضيح داد و در ادامه به سؤالات حاضران پاسخ گفت.