مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

47

 

 

  

واگذاری پارکينگ مركز آموزشي درماني الزهرا (س) از طريق مزايده (21/04/1393)

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

آگهي مزایده عمومی

واحد مزایده گزار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)‌

 

موضوع مزایده : واگذاری پارکینگ ضلع جنوب و جنوب غربی به صورت اجاره بهای ماهیانه               

 

مبلغ تضمين شركت در مزایده : 000/000/250 ریال

 

نوع تضمين شركت در مزایده : فيش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي

 

مدت تضمین شركت در مزایده : جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه

 

تاريخ توزيع اسناد مزایده: از روز شنبه مورخ 21/4/1393 لغایت روز پنج شنبه مورخ 26/4/1393

 

محل توزيع اسناد مزایده:

1- اصفهان- بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)- اداره حقوقی و قراردادها

2- اصفهان: خيابان هزار جريب- دانشگاه علوم پزشكي - ستاد مركزي- ساختمان شماره يك- 

طبقه همكف- اتاق 110- واحد كميسيون مناقصات

 

آخرين مهلت ارسال اسناد مزایده از طریق پست پیشتاز: روز پنج شنبه مورخ 9/5/1393 به آدرس: خيابان هزار جريب- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان – ساختمان شماره يك- دبيرخانه مركزی- کدپستی 73461- 81746

زمان و محل بازگشایي پيشنهادهای رسيده: روز چهارشنبه مورخ 15/5/1393راس ساعت 10 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

اداره حقوقي وقراردادها

مركز آموزشي درماني الزهرا (س)