مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

heart-donation

 

 

 

خانواده كريمي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند.  (23/04/1393)

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، سه عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران  نيازمند پيوند، اهدا گرديد. بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي  اين مركز،  محمد كريمي 34ساله كه در اثر ضايعه مغزي دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي از بيمارستان شهيد صدوقي به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) انتقال يافت و روز  يكشنبه22 تيرماه  تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. بنابراين گزارش،يك كليه متوفي در اين مركز وكليه ديگر وي در مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع) به  بيماران نيازمند پيوند گرديد. شايان ذكر است، كبد نامبرده نيز جهت پيوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.