مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

66

 

 

 به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

66