66

 

 

 به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

66

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار واگذاری امور نگهداري و راهبري آسانسورهاي مركز آموزشی درمانی الزهرا(س) از طريق مناقصه (21/05/1393)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731