برگزاري دوره آموزشي تفسير داده هاي آزمايشگاهي با حضور كارشناسان تغذيه استان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

40

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، دوره آموزش ضمن خدمت تفسير داده هاي آزمايشگاهي، در تاريخ 3 الي 5 مردادماه 1396 با حضور 60  نفر از كارشناسان تغذيه بيمارستان ها و مراكز آموزشي درماني استان در اين مركز برگزار گرديد.

 

دراين دوره آموزشي كه با هماهنگي معاونت درمان دانشگاه برگزار گرديد، دكتر نيري و دكتر شيخ سجادي پيرامون تفسير داده هاي آزمايشگاهي، مطالبي ارائه نمودند.

 

DSC_0007
DSC_0005
DSC_0004