برگزاري مراسم تكريم و توديع دکتر ديانا طاهري مدير گروه آسيب شناسي دانشكده پزشكي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

46

 

 

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، و به نقل از محسن نصر اصفهاني سوپروايزر آزمايشگاه پاتولوژي،  مراسم تكريم وتوديع خانم دکتر ديانا طاهري مدير گروه آسيب شناسي دانشكده پزشكي، ظهر روز سه شنبه دهم مرداد ماه در سالن شهيد مطهري اين مركز برگزار شد.

 

در اين مراسم دكتر حميد گنجي معاون پشتيباني و توسعه و دكتر پروين محزوني رييس آزمايشگاه پاتولوژي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، دکتر حميد مزدک مديرگروه ارولوژی، دکتر مژگان مرتضوی رييس مرکز تحقيقات بيماري های کليوی، دکتر مباشرزاده رييس اداره امورآزمايشگاه های استان و دکتر امير ورد به نمايندگي از دستياران گروه پاتولوژي ضمن ايراد سخنرانی از زحمات چندين ساله  استاد ارجمند خانم دکتر ديانا طاهري درگروه پاتولوژي تقدير نمودند. در ادامه دكتر طاهري ضمن ايراد سخنرانی از حضور کليه مدعوين تشکر نمود. در پايان با اهداي لوح تقدير و هدايا از خدمات صادقانه،  زحمات متعهدانه و تلاش هاي بزرگوارانه دكتر طاهري بعنوان مديرگروه پاتولوژي قدرداني گرديد.

 

1 017
1 014
1 012
1 003
1 002
datsopic:716 left}
1 034
1 036