برگزاري جلسه «همياران درمان» در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

48

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، با توجه به اجراي طرح «هميار درمان» توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، با هدف نظارت مستمر بر بيمارستان هاي استان، كاهش خطاهاي درماني و ايمني بيشتر بيماران، دومين جلسه همياران درمان، در راستاي اجراي استانداردهاي ايمني بيمار در مراكز تحت پوشش قطب شماره يك، صبح روز چهارشنبه 18/5/96 با حضور همياران مراكز تحت پوشش قطب الزهرا(س) از جمله بيمارستان هاي دكتر شريعتي، شهيد صدوقي، عسگريه و شهيد بهشتي اصفهان و بيمارستان هاي امام حسين(ع)گلپايگان، فاطميه خوانسار و بوعلي چادگان درسالن جلسات مركز برگزار گرديد.

 

در  اين جلسه خانم فدايي و خانم هاديان سرگروهان هميار قطب الزهرا(س)، ضمن جمع بندي كليه گزارشات ارزيابي هاي انجام شده در دوماهه گذشته، با همكاري همياران مراكز، ليست نقاط قوت و قابل بهبود قطب الزهرا(س) را جهت ارائه به معاونت درمان دانشگاه تدوين نمودند. شايان ذكر است مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، بعنوان قطب شماره يك اصفهان معرفي شده است.

 

DSC_0023
DSC_0022

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري جلسه «همياران درمان» در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731