برگزاري مناقصه خريد اكسيژن مايع در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

53

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

m53