برگزاري مناقصه خريد و راه اندازي دو دستگاه هواساز هايژنيك جهت ساختمان غربالگري سرطان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

55

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

.

 

 

 

 

m55