برگزاري استعلام فروش ضايعات شمش و لوله مسی در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

105

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

m105