برگزاري مزايده عمومي واگذاري پاركينگ ضلع هاي جنوب و جنوب غربي به صورت اجاره بهاء در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

122

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m122