برگزاري استعلام عمومي خريد خدمات واگذاري ثبت و تنظيم نسخ كلينيكي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

121

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m121