برگزاري مزايده اجاره محل واحدهاي ليزر درماني، غربالگري سرطان هاي گوارشي و EOS(تصويربرداري دو و سه بعدي) در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

141

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m141