برگزاري استعلام عمومي فروش تجهيزات موتور آسانسور اسقاطي، مستعمل و خارج از رده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

153

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m153