برگزاري مناقصه عمومي چاپ اوراق بيمارستاني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

154

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m154