برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد ست پلاسمافرز و محلول سديم سيترات در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

155

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m155