مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي نگهداري و راهبري فضاي سبز در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

30

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

m30