مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي تأمين سرويس هاي اياب و ذهاب كاركنان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

31

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

m31