مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد خدمات تفكيك، جمع آوري، بي خطر سازي و انتقال پسماندهاي عفوني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

32

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

m32