برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد خدمات تفكيك، جمع آوري، بي خطر سازي و انتقال پسماندهاي عفوني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

32

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

m32

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد خدمات تفكيك، جمع آوري، بي خطر سازي و انتقال پسماندهاي عفوني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731