مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري مناقصه خريد پلاستيك زباله در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

57

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m57