مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري مناقصه عمومي واگذاري طبخ و توزيع غذا و خريد مواد غذايي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

61

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m61