مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري استعلام عمومي اجاره محل تاكسي تلفني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

62

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m62