مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري استعلام عمومي اجاره محل مهدكودك در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

64

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m64