مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

بازدید تیم ارزياب وزارت متبوع از اجراي نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و بسته هاي تحول نظام سلامت در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

72

 

بنا بر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)،  روز دوشنبه شانزدهم مهر ماه،‌  تيم ارزياب وزارت متبوع به همراه دکتر علی اشرفی رئيس كميته نظارت و بازرسي تحول نظام سلامت دانشگاه به منظور پايش و نظارت برعمليات مالی و بودجه ای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و بسته های تحول نظام سلامت از مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، بازديد نمودند.

در ابتداي اين بازديد در جلسه اي با حضور دکتر صانعی مشاور رئيس دانشگاه و ‌تيم ارزياب ، دکتر رضواني مديرعامل مركز ضمن خير مقدم، در خصوص روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در اين مرکز مطالبی را بيان نمود. در ادامه اعضاء تيم ارزياب، اجراي برنامه هاي نظام نوين مالي، HIS و رسيدگي به اسناد، درآمد و دستورالعمل هاي برنامه تحول و اسناد پزشكي را مورد بررسی و ارزيابی قرار دادند.

 

 

DSC_0002
DSC_0004
DSC_0006
DSC_0007