آزمايشگاه بالینی

 
 
 

نام و نام خانوادگی:

دكتر سعيد مؤيدنيا

drmoayednia

سمت:

مسئول فني آزمايشگاه كلينيكال

تحصيلات:

دكتري كلينيكال پاتولوژي

تلفن:

شماره مستقیم:

2189

6292907

پست الکترونیک:

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مسير دستيابی :

طبقه همكف

    

رسالت واحد :

آزمايشگاه كلينيكال مركز پزشكي الزهرا (س) با طرح واگذاري به بخش خصوصي از اسفند ماه 1387 و با برگزاري مناقصه در اختيار دکتر سعيد مويد نيا قرار داده شده است هدف از اين واگذاري بالا بردن سطح كيفيت خدمات در راستاي تامين انتظارات بيماران ، پزشكان و سازمانهاي بيمه گزار و با هدف رضايتمندي مسئولين مركز و ساير ذينفعان بوده است .

پیغام مسئول واحد:

طراح اوليه مديريت آزمايشگاه بر اساس ISO 15189 و پروتكل دريافت لوح كيفيت از وزارت بهداشت درمان انتخاب و اهداف زير را سرلوحه كارخود قرار داده است :

 - تلاش مستمر در زمينه افزايش كيفيت ارائه خدمات

 - رضايتمندي مشتريان داخلي و خارجي

 -گام برداشتن در راستاي اجراي متدهاي استاندارد ‌آزمايشگاهي و كاهش عوامل ايجادكنندهً خطا درنتايج آزمايشگاهي با اجراي فراگير برنامه كنترل كيفي و با در نظر گرفتن شرايط موجود

 - تلاش در جهت آموزش كاركنان جهت ارتقا سطح آگاهي و كيفيت عملكرد آنها

 - ارتقاء سطح خدمات و تامين انتظارات مشتري

 - ارتقاء سطح كيفيت دستگاه هاي قديم

 - خريد دستگاه هاي جديد

 - ارتقاء مواد مصرفي و كيتهاي آزمايشگاهي داراي تائيديه معتبر جهاني و مركز رفرانس

 - ارتقاء سطح كيفيت خدمات و تامين انتظارات ذينفعان

 - پايبندي به اخلاق حرفه اي و اجتماعي با تاكيد بر درستكاري كيفيت بالاي خدمات و تعهد به اصول قانوني

 - درك بيشتر نيازمنديهاي بيمارن و مشتريان جهت دستيابي به سطح خشنودي آنها

 - جذب نيروهاي انساني آموزش ديده و داراي سوابق اخلاقي مثبت و تلاش جهت افزايش دانش سازماني و سطح رضايت مندي كاركنان

 - ايجاد مكانيزم هايي در جهت افزايش تعداد مراجعين

 - آگاهي و ايجاد تعهد و وظيفه در مديريت و تمامي كاركنان اين آزمايشگاه در سطوح مختلف در استقرار و حفظ مديريت كيفيت بر اساسISO 15189 و مشاركت فعال آنها

و در نهايت آنچه را كه با همديگر پيمان بسته ايم به صورت پيوسته اجرا نمائيم و در پيمان خود مستمراً متعهد باشيم، انتقادات و خطاهاي موجود را تحليل كرده و از نتايج آن در جهت بهبود كار استفاده نماييم.

 

شرح وظايف مسئول فني

مسئول فني كسي است كه پروانه مسئوليت فني فني برابر قوانين و مقرارات به نام او صادر شده و مديريت وي در امور آزمايشگاه در حد صلاحيت علمي و مندرج در پروانه مسئوليت فني و ضوايط و دستورالعمل هاي مربوطه ميباشد.

وظايف مسئول فني دائم و موقت :

مسئول فني آزمايشگاه كسي است كه پروانه مسئوليت فني برابر قوانين و مقررات به نام او صادر شده و مديريت وي در امور آزمايشگاه در حد صلاحيت علمي و مندرج در پروانه مسئوليت فني و ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه مي باشد

ماده 29- وظايف مسئول فني ( دائم و موقت ) آزمايشگاه عبارتست از :

1- ايجاد هماهنگي لازم  واحدها و بخش هاي مختلف

2- ممانعت از تحميل هزينه ها و خدمات غير ضروري به بيماران

3- شناسايي منابع بالقوه بروز خطا  د ر واحدهاي مختلف آزمايشگاه و برنامه ريزي جهت اقدامات پيشگيرانه

4- برقراري ارتباط موثر با كاركنان گروه پزشكي و بررسي ميزان رضايت ، نظر سنجي و رسيد گي به شكايت كليه دريافت كنندگان خدمات آزمايشگاه

5- اقدام و نظارت بر پذيرش بيماران و ارائه خدمات اوليه به بيماران اورژانسي

6- نظارت بر اجراي دقيق برنامه كنترل كيفي داخلي و خارجي و انعكاس و نگهداري آنها

7- نظارت بر نحوه انتخاب و پايش آزمايشگاه هاي ارجاع

8- جمع آوري و ارائه و گزارش و ارسال اطلاعات و آمار مربوط به خدمات كمي و كيفي به مراجع ذيربط و همكاري با مراكز بهداشتي  در خصوص كليه اطلاعات درخواست شده توسط سيستم نظارت بر امور آزمايشگاه ها و نظام مراقبت از بيماريها در هر زمان و شرايط تعيين شده

9- اجراي برنامه هاي آموزشي و ارزيابي صلاحيت عملكرد كاركنان در بدو خدمت و بطور دوره اي

10- نظارت بر عملكرد كيفي كاركنان در سطوح كاري مختلف در آزمايشگاه

11- نظارت بر فعاليت هاي كنترل و نگهداري و ارزيابي كيفيت عملكرد تجهيزات و وسايل و فراورده هاي تشخيصي

12- اطمينان از تامين فضاي كاري مناسب از نظر امكان انجام فعاليت ها با كيفيت مطلوب و رعايت ملاحظات ايمني

13- اطمينان از تامين ايمني كاركنان در برابر مخاطرات فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيك

14- نظارت بر فعاليت هاي قبل از انجام آزمايش ، شامل پذيرش ، جمع آوري و آماده سازي و انتقال نمونه

15- نظارت بر رعايت و اجراي اصول مستندسازي در آزمايشگاه شامل تدوين و نگهداريي سوابق

16- اطمينان از فراهم بودن تجهيزات با توجه به انواع آزمايش هاي و طيف خدمات  ارائه شده در آزمايشگاه

17- اختيار تعويض هر يك از مسئوليت هاي فوق به افراد ذيصلاح و مورد تائيد لازم به ذكر است كه در هر حال مسئوليت كليه فعاليت هاي انجام شده در آزمايشگاه بعهده مسئول فني است

18- رعايت قوانين و مقررات وزارت

19- جلوگيري از اعمال پزشكي غير مجاز

20- حضور فعال در آزمايشگاه در ساعات مندرج در پروانه مسئول فني

21- رسيدگي به شكايات در مورد امور تخصصي و علمي آزمايشگاه و پاسخگويي به مراجع ذيربط نظير وزارت مراجع قضايي ، نظام پزشكي و غيره و …

22- امضاء و ممهور نمودن برگه جواب آزمايش ها با در نظر گرفتن  كليه شرايط علمي و فني

23- مسئوليت كليه فعاليت هاي تخصي و فني انجام شده در آزمايشگاه

24- تعييت اهداف ، دامنه كاري و طيف فعاليت هاي آزمايشگاه متناسب با مدرك تخصصي مسئول يا مسئولين فني

25- تقسيم كار و تعيين شرح وظايف و اختيارات كليه كاركنان فني و تعيين جانشين براي تمامي فعاليت ها

26- نظارت بر روند انجام آزمايش و اطمينان از بكارگيري روش هايي معتبر و صحه گذاري شده جهت انجام آزمايش ها و اجراي برنامه هاي كنترل كيفي داخلي  و شركت در برنامه ارزيابي كيفي خارجي

27- نظارت بر فعاليت هاي پس از انجام آزمايش و گزارش نتايج و در موارد مقتضي ارائه توصيه هايي لازم هر برگه گزارش

28- برنامه ريزي و پي گيري جهت انجام اثربخشي اقدامات اصلاحي از طريق بازرسي و مميزي دوره اي در آزمايشگاه و يا ريافت پس خوراند از مسئولين واحدها با كاركنان فني و نگهداري مستندات مربوطه

29- پذيرش و انجام در غير ساعات ذكر شده در پروانه توسط افراد ذيصلاح و در حطه شرح وظايف تعيين شده توسط مسئول فني بلامانع بوده ولي آزمايشگاه حق جواب دهي آزمايشات را بدون نظارت نهايي و تاييدو امضاي مسئول فني ندارد مگر در موارد اورژانس كه صرفا جوا ب آ زمايشها با قيد اين جواب گزارشش اوليه بوده و گزارش نهايي پس از تاييد مسئول فني ارائه خواهد شد قابل ارائه به بيمار است به هر حال حضور مسئول فني در ساعات قيد شده در پروانه ضروري و مسئوليت كليه فعاليت هاي انجام شده در ساعات قيد شده در پرروانه و همچنين قيد شده در پروانه و همچنين در ساعات فعاليت  آزمايشگاه به عهده مسئول فني است .

 

واحدهاي تحت پوشش:

 پذيرش

همان گونه که از نام بخش پيدا است , در اين واحد نسخه بيماران مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه امکان و شرايط تست هاي مورد نظر وجود داشته باشد پذيرش رايانه اي نسخه ها بر اساس تعرفه هاي جاري طبق قراردادهاي منعقد با سازمان هاي بيمه انجام مي شود. از آنجايي که شرايط بيماران قبل از نمونه گيري حائز اهميت مي باشد, از مراجعين محترم خواهشمنديم همکاري کامل را با مسئولين پذيرش به منظور پاسخ گويي به سوالات مربوطه به عمل آورند.

جوابدهي

نتايج آزمايشات انجام شده, پس از تائيد مسئول هر بخش, تحويل مسئول جوابدهي مي گردد و اين نتايج وارد نرم افزار مخصوص شده, از جواب ها چاپ گرفته مي شود, و سر انجام پس از تائيد مسئول فني جهت ارائه به بيماران ذيربط در کمترين زمان ممکن آماده مي شود.

 نمونه گيري

نمونه گيري در هر آزمايشگاه يکي از مهمترين بخشهاست بطوري که نمونه ي مناسب با کيفيت جوابدهي ارتباط مستقيم دارد.در اين آزمايشگاه نمونه گيري توسط پرسنلي کاملاٌ مجرب و کارآزموده در بخش خونگيري صورت مي پذيرد و همه سعيمان اين است که بتوانيم با کمترين درد بهترين خونگيري را در کمترن زمان ممکن به انجام برسانيم. 

 بيوشيمي خون

در اين بخش که يکي از مهمترين و فعال ترين بخش هاي هر آزمايشگاه پزشکي مي باشد مجموعه متنوعي از آزمايشات انجام مي گيرد مانند: 

آزمايشات قند ,اوره ,چربي خون ,آنزيم هاي کبدي و قلبي, سديم پتاسيم آهن و...

لازم به ذكر است که آزمايشگاه كلينيكال مركز پزشكي الزهرا مجهزبه دستگاههاي اتوانالايزر BT 3000، Hiatachi 717،Hitachi 902 Hiatachi 917 مي باشد که با اين دستگاهها طيف وسيعي از تستهاي تخصصي بيوشيمي  را در زمان بسيار کوتاهي به انجام مي رسانند.

 آناليز ادرار

در اين بخش نمونه هاي ادرار از نظر خواص مختلف فيزيکي و شيميايي و ظاهري به صورت ماکروسکپي و ميکروسکپي مورد بررسي قرار مي گيرند.

 انگل شناسي

در اين بخش نمونه هاي مدفوع بيماران به صورت ميکروسکپي از نظر انواع انگل هاي کرمي و تک ياخته اي مورد بررسي قرار مي گيرند.

 هورمون

اين بخش نيز يکي از مهمترين بخش هاي آزمايشگاه مي باشد که با استفاده  از تجهيزات مدرن و کيت هاي معتبر، طيف وسيعي از هورمون ها و شاخص هاي سرطان با روش بسيار دقيق مورد آزمايش قرار مي گيرند.

اين بخش مجهز به دستگاه کمي لومي نسانس Advia centaur CP محصول شرکت semens آلمان مي باشد. كه جهت انجام كليه آزمايشهاي هورموني ، تومور ماركرها ، پانل هپاتيت و ايدز با روش فوق حساس chemiluminescence بصورت تمام اتوماتيك با استفاده از كيتهاي اختصاصي ساخته شده توسط كمپانيsemens  آلمان مورد استفاده قرار مي گيرد.

 هماتولوژي و انعقاد

 در اين بخش نمونه خون بيماران از نظر شمارش گلبول هاي سفيد ,قرمز , پلاکت ها و نيز شمارش افتراقي انواع گلبول هاي سفيد جهت تشخيص انواع کم خوني (آنمي) و سرطان هاي خون توسط دستگاه سل کانتر Sysmex KX21 و نيز بررسي ميکروسکپي سلول ها مورد سنجش قرار مي گيرند. و نيز آزمايشات انعقادي با دستگاه هاي كواگلومترCA-500 Sysmexو sysmex CA-540 انجام مي شود. و در این بخش اندازه گیری سرعت رسوب گلبولهای قرمز ( ESR ) توسط دستگاه تمام خودکار انجام می شود.

 ايمنولوژي

در اين بخش با استفاده از متدها و تجهيزات مختلف مانند دستگاه کمي لومي نسانس Advia centaur CP, دستگاه الايزا ريدر و ميکروسکوپ و فلورسنس وضعيت سيستم ايمني بدن و مقاومت و يا ابتلا به انواع بيماري هاي ويروسي, باکتريايي و يا بيماري هاي روماتولوژيک مورد بررسي قرار مي گيرند.

 سرولوژي

در اين بخش آزمايشاتي نظير CRP, ASO, RF, Wright, Widal و ... جهت بررسي بيماري هايي از قبيل: تب مالت, حسبه, سيفليس, روماتيسم  قلبي و ... مورد بررسي قرار مي گيرند.

 ميكروب شناسي

در اين بخش که يکي از مهمترين بخشهاي آزمايشگاههاست، انواع نمونه هاي ادرار ,مدفوع ,خون , ترشحات واژن , مجرا , بيني و گلو و... از نظر وجود انواع باکتري ها به صورت بررسي ميکروسکپي و انجام کشت مورد بررسي قرار مي گيرند.

اين بخش مجهز به دستگاه Bactec 9050 مي باشد که سيستم اتوماسيون کشت خون است و باعث کاهش زمان گزارش نتايج مثبت کشت خون مي شود

 قارچ شناسي

در اين بخش نمونه هاي پوست ,مو و ترشحات بدن به صورت ميکروسکپي و انجام کشت از نظر وجوانواع قارچ هاي پوستي (درماتوفيت ها) و قارچ هاي احشايي مورد بررسي قرار مي گيرند .

 الكتروفورز

در اين بخش به طور عمده آزمایش HbA1C و دو نوع الکتروفورز توسط دستگاه

Tosoh Automated Glycohemoglobin Analyzer انجام مي شود

1) الکتروفورز انواع هموگلوبينهاي خون شامل Hb.A1c,A2,F

2) الکتروفورز پروتئينهاي سرم و ادرار

 كنترل كيفي

آزمايشگاه كلينيكال مركز پزشكي الزهرا به منظور ارتقاع کيفيت خدمات ارائه شده, به طور منظم در برنامه هاي کنترل کيفي خارجي آزمايشگاه رفرانس و انجمن علمي دکتراي علوم آزمايشگاهي شرکت نموده است و موفق به دريافت گواهي دوره 1، 2و 3 در سال 1389 گرديده است.

 

تجهيزات پيشرفته واحد:

 - دستگاه کمي لومي نسانس Advia centaur CP ساخت شرکت semens آلمان و دستگاه کمي ايمنوفلورسانس Tosoh 660که دستگاه هايي جديد با سرعت و دقتي فوق العاده جهت انجام آزمايشات تخصص و فوق تخصصي از جمله هورمون ها ، تومورمارکرها، تست ها ي عفوني و ايدز مي باشند.

 - دستگاه سل کانتر Sysmex KX21 و دستگاه تمام خودكار اندازه گيري سرعت رسوب گلبولهاي قرمز(ESR) و دستگاه هاي كواگلومترCA-500 Sysmex وCA-540 Sysmex جهت انجام آزمايشات خون شناسي، انعقادي و تشخيص کم خوني.

 - دستگاه اتوآناليزر BT 3000، Hiatachi 717،Hitachi 902 Hiatachi 917، فليم فتومتر كورنينگ 480 و دستگاه بيليروبين متر جهت انجام آزمايشات بيوشيمي

 - دستگاه Tosoh Automated Glycohemoglobin Analyzer جهت انجام تست هاي هاي الکتروفورز و HbA1C

 - دستگاه Bactec 9050 که سيستم اتوماسيون کشت خون ميباشد و باعث کاهش زمان گزارش نتايج مثبت کشت خون مي شود.

 - دستگاه MINI VIDAS جهت انجام آزمايشات اورژانسي ايمنولوژي و تروپونين

 - دستگاه کمي ايمنوفلورسانس Tosoh 660

 - دستگاه هايAVL 995 Blood Gas و AVL 993 Blood Gas جهت اندازه گيري PH و گازهاي خون

 - اسپرماتوزوئيد آنالايزر

 - ميكروسكوپ هاي فلورسنت و پلاريزر

و مواردي كه در آينده قصد راه اندازي آنها را داريم شامل آزمايشات PCR كمي و كيفي و انجام كليه تست هاي اختصاصي مي باشد.

 

ويژگي منحصر به فرد اين واحد:

بنا به درخواست پزشکان محترم کليه تستهاي اورزانسي و اکثر تست هاي غير اورزانسي در کمتر از 1.5 ساعت انجام مي شود.

 

چارت آزمایشگاه

لیست آزمايشات مربوط به گروھھاي مختلف در مركز آموزشي درماني الزھرا (س)

دستورالعملهاي واحد آزمايشگاه كلينيكال

دستورالعمل مربوط به PT و PTT

راهنماي کلي جمع آوري و انتقال نمونه هاي ميكروبي

روش آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح

روش هاي صحيح نمونه گيري ، جمع آوري و حمل نمونه به آزمايشگاه

 روش هاي نمونه گيري در ميکروب شناسي

فهرست انواع آزمايش ها و درج مقدار خون

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی معاونت آموزشی و پژوهشی واحدهای پاراکلینیکی آزمايشگاه بالینی