فیزیوتراپی و توانبخشي

نام و نام خانوادگی:

 

picture1

سمت:

 

تحصيلات:

 

پست الکترونیک:

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

picture1

سمت:

 

تحصيلات:

 

تلفن:

 

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی :

 

 

پيغام رئيس بخش :

  

در این بخش:

 

لیست پزشكان ( به ترتيب الفبا) :

 
 

 

 

 

 

 

فعالیتهای آموزشی که در بخش برگزار می گردد:

شما اینجا هستید: صفحه اصلی معاونت آموزشی و پژوهشی واحدهای پاراکلینیکی فیزیوتراپی و توانبخشي