محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار

 محتواهاي آموزشي ويژه راهنمايي بيماران با هدف توانمند نمودن مددجويان و بيماران جهت خودمراقبتي از منابع معتبر آموزش به بيمارتهيه شده است.با توجه به استانداردهاي طراحي رسانه هاي آموزشي در قالب پمفلت يا كتابچه و فيلم آموزشي مطالب آماده شده و چندين بار از نظر محتوا و ميزان سواد گروه مخاطب ،موارد فرهنگي و... بررسي انجام گرفته است.

بر اساس نياز سنجي و اولويت بندي انجام شده توسط كارشناس آموزش به بيمار تعدادی محتوا به شرح زير آماده شده است .

 

رسانه هاي آموزش بيمار (سه بيماري شايع  مزمن غير واگير مركز)

 

 

رسانه  هاي آموزش بيمار

diabet  heart  nephro liver Orthopedic  
neosurg Gynecology surgery plasticsurgary pediatric  
 oral coma  skin phisist lung  
rheumato endo govaresh infectious brain  
ent psychology imaging ic

emergency

 

chemitherapy

phizio plasmafresis laboratory nutrition  
drug  dangerdrug  eye  behdasht    

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار