محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - داروهاي خوراكي شايع پرخطر

 

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

وارفارین قرص

قرص سورافینیب

قرص نیلوتینیب

قرص سیکلوفسفامید

قرص اتوپوساید

فرص سیناکالست(میمپارا)

قرص ارلوتینیب (تارسوا)

قرص ملفالان

کپسول پروکاربازین (ناتولان)

قرص ایماتینیب

قرص آمیودارون

قرص تئوفیلین

قرص کاربامازپین

قرص کلسیم فولینات

قرص امند (ابیتانت)

قرص تیو گواتین

قرص دیگوکسین

قرص فنوباربیتال

قرص فنی تویین

قرص گلی بن کلامید

قرص لیتیوم

قرص مت فورمین

قرص متوتروکسات

قرص متیل فیندیت

قرص میتوتان (لیزودرین)

قرص هیدروکسی اوره

قرص والپروات سدیم

کپسول دابی گاترون

قرص مرکاپتوپورین

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - داروهاي خوراكي شايع پرخطر