محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - بهداشت

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

ايمني در بهداشت كار با پرتو ها

نحوه صحيح جابجایی صحیح بیمار

ارگونومي در كار با رايانه

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - بهداشت

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731