محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - چشم

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

خشکی چشم

مراقبت از جراحي آب مروارید

 استعمال داروهای چشمی( قطره - پماد )

 التهاب لبه پلک

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - چشم

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731