محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - ارتوپدی

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

 

 جراحي شکستگی مفصل ران

 

كشش اندام ها(تراكشن)

قالب گچی و آتل اندام

دررفتگي شانه

اسكوليوزيز(انحراف ستون فقرات)

 

جراحي تعویض مفصل

 

 

سندرم کمپارتمان

مراقبت هاي ثابت كننده خارجي "فیکساتورخارجي"

 

آشنايي با انواع شکستی لگن

 

مراقبت در شکستگی لگن

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - ارتوپدی