محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - جراحی

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

كتابچه آشنايي با بخش مراقبت ويژه

كتابچه راهنماي خانواده بيماران كاهش سطح هوشياري

كتابچه راهنماي بيماران مراقبتهاي انواع جراحي چاقي

خودمراقبتي جراحي طحال

مراقبت قبل از عمل جراحي

مراقبت از لوله سینه ای (چست تیوب)

سینوس یپلونیدال 

خودمراقبتي جراحي تيروئيد

خود مراقبتي جراحي سرطان روده بزرگ

خود مراقبتي در جراحي آپانديس

آشنايي با اي سي يو 

مراقبت از زخم جراحي در منزل

مراقبت در بيهوشي عمومی

مراقبت در بيحسي نخاعي

خود مراقبتي در جراحي همورئيد

خودمراقبتي جراحي واريس پا

جراحي برداشت پستان (ماستکتومي)

خود مراقبتي در جراحي باز و بسته كيسه صفرا

خودمراقبتي از پورت كت

سرطان لوزالمعده

 التهاب حاد و مزمن لوزالمعده"پانکراتیت حاد و مزمن"

 

جراحي کیست هیداتیک

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - جراحی