محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - جراحی اعصاب

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

هيدروسفالي و شنت مغزي

 

تنگی کانال نخاعی

انوريسم مغزي

خودمراقبتی پس از جراحی دیسک کمر

خودمراقبتی جراحی تومور نخاعی

خودمراقبتی درد عصب سیاتیک

سندرم کارپاتانل

خودمراقبتي در جراحي تومورهای مغزی

كتابچه مراقبت بعد از جراحي ديسك كمري

كشيدن مايع مغزي نخاعي lp

خودمراقبتي در ضربه مغزي

خود مراقبتي بعد  از فیوژن مهر ه ها

 

مراقبت در خونریزی مغزی

 

 مراقبت در فتق دیسک گردني

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - جراحی اعصاب