محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - آزمایشگاه

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

آماده سازی بیماران جهت انجام آزمايشهاي مختلف

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - آزمایشگاه

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731