مقاله ها

برگزاري آزمون توانمندسازي پرستاران بخش اورژانس مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

برگزاري آزمون توانمندسازي پرستاران بخش اورژانس مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، با برنامه ريزي سوپروايزرهاي آموزشي مركز و با همكاري اعضاي هيئت علمي باليني دانشكده پرستاري و مامايي، آزمون توانمندسازي پرستاران و بهياران بخش اورژانس با هدف بررسي و ارزيابي دانش و مهارت كاركنان پرستاري شاغل در بخش اورژانس،  در روزهاي سه شنبه هفتم و يكشنبه نوزدهم اسفندماه در دو نوبت صبح و عصر در تالار محسن ابن علي(ع) برگزار گرديد.

در اين آزمون دانش شركت كنندگان در ترياژ، كنترل درد، احياي قلبي ريوي و مراقبت از بيماران در موقعيت هاي اورژانسي مورد ارزيابي قرار گرفت.

 

 

 

 

برگزاري آزمون توانمندسازي پرستاران بخش اورژانس مركز آموزشي درماني الزهرا(س)
برگزاري آزمون توانمندسازي پرستاران بخش اورژانس مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

شما اینجا هستید: صفحه اصلی