مقاله ها

گراميداشت مقام بازنشستگي چهار نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

گراميداشت مقام بازنشستگي چهار نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم تجليل از  چهار نفر از كاركنان كه به مقام بازنشستگي نائل گرديده بودند در اين مركز برگزار شد.

 

در اين مراسم كه با حضور دكتر عباسي معاون درمان، دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، سرپرست مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد، مدير خدمات پرستاري و مراقبتي، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، مدیر منابع مالی و حسابداری، مسئول روابط عمومي، سوپروايزرهاي آموزشي، و جمعي ديگر از مسئولين مركز برگزار گرديد، با اهداي لوح تقدير و كارت هديه از  سي سال خدمات حسن نصيري شاغل در مدیريت منابع مالی و حسابداری، رضوان اسدي و معصومه كاظمي شاغل در مدیريت خدمات پرستاري و مراقبتي و مهري خالدان شاغل در واحد درآمد قدرداني شد.

 

گراميداشت مقام بازنشستگي چهار نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
گراميداشت مقام بازنشستگي چهار نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
گراميداشت مقام بازنشستگي چهار نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
گراميداشت مقام بازنشستگي چهار نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
گراميداشت مقام بازنشستگي چهار نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

شما اینجا هستید: صفحه اصلی