اهداکنندگان اعضا

خانواده كريمي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 16 مهر 1393
خانواده موسوي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 16 مهر 1393
با ايثار خانواده جعفري مطلق، سه بيمار نيازمند پيوند زندگي دوباره يافتند. 16 مهر 1393
خانواده قاسمي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 08 شهریور 1393
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي، علي باقريان و رضايت به اهداي اعضاي وي، دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 05 شهریور 1393
خانواده كلهري با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 30 مرداد 1393
خانواده كريمي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 13 شهریور 1389
خانواده نديمي با اهداي اعضاي فرزند خود به دو انسان ديگر زندگي بخشيدند. 13 شهریور 1389
خانواده خرمي با اهداي اعضاي فرزند خود به 3 انسان ديگر زندگي بخشيدند 13 شهریور 1389
با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) سه عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران نيازمند پيوند، اهدا گرديد. 13 شهریور 1389
خانواده پرورش با اهداي اعضاي فرزند خود به 3 انسان ديگر زندگي بخشيدند. 13 شهریور 1389
با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) دو عضو از بيمار معصومه محمدی به بيماران نيازمند پيوند، اهدا گرديد. 13 شهریور 1389
ايثار ماندگار خانواده شهيد دياني با اهداي اعضاي فرزند خود و نجات جان سه انسان ديگر 13 شهریور 1389
با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ، دو عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران نيازمند پيوند، اهدا گرديد. 13 شهریور 1389
با اهداي اعضاي يك مادر جوان سه انسان ديگر زندگي دوباره يافتند. 13 شهریور 1389
خانواده گنجي با اهداي اعضاي فرزند خود به 2 انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 13 شهریور 1389
با اهداي اعضاي جوان 32 ساله 3 انسان ديگر زندگي دوباره يافتند. 13 شهریور 1389
با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ، دو عضو از بيمار صنم حيدري، مبتلا به مرگ مغزي به بيماران نيازمند پيوند، اهدا گرديد. 13 شهریور 1389
خانواده هاشم سهراب پور در يك اقدام خداپسندانه با اهداي اعضاي فـرزند خـود به سه انسـان ديگر زنـدگـي دوبـاره بخشيدند. 13 شهریور 1389
خانواده علي كرمي بروجني در يك اقدام خداپسندانه با اهداي عضوي از فـرزند خود به انسـان ديگري زنـدگي دوبــاره بخشيـدند. 13 شهریور 1389
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731