اهداکنندگان اعضا

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان علي محتوي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 23 بهمن 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مريم كشكوليان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 20 بهمن 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان ميثم فروغي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 16 بهمن 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان عماد ابراهيمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 13 بهمن 1395
با ايثارخانواده هاي بزرگوار شادروان عبدالرسول رضواني و شادروان علي ميرزا عربي و رضايت به اهداي اعضاي آنها، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 30 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محسن زنگنه و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 26 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان فاطمه ذوالفقاري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 26 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سيد بنيامين احمدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 15 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان زهرا عليايي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 13 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمدحسين نجمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 02 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان ابوالفضل داوري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 20 آذر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان زهره رجبي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 11 آذر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان شكوفه مرادي غريبوند و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 01 آذر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سيد نقي كاظمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 20 آبان 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان علي حبيب پور و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 22 مهر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان غلامرضا صادقي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 10 مهر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اعظم ملا محمودآبادي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 18 شهریور 1395
با ايثارخانواده هاي بزرگوار علي نيازي و مهران ايزدي و رضايت به اهداي اعضاي ايشان، دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 14 شهریور 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان هاجر محمدي آغچه و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 11 شهریور 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان معين الدين مينائيان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 30 مرداد 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان گلبهار جلالي شهركي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 05 مرداد 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان زهره صادقي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 31 تیر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان الهام گلشاهي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 تیر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اشرف ابراهيمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 21 تیر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميد طائي و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 13 تیر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان عبدالحسن صفري و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت 01 تیر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان زهرا صابري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 04 خرداد 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان الهه خيري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 18 ارديبهشت 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان احمد بوروني و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت 11 ارديبهشت 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان بهروز منظري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 09 ارديبهشت 1395
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731