اهداکنندگان اعضا

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمد آقاجاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 22 اسفند 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اصغر رنجبر و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 22 اسفند 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سميه عسگريان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 29 بهمن 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان صديقه باقري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 بهمن 1394
اهداي عضو اهداي زندگي 12 بهمن 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مهدي قيدرلوئي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 08 بهمن 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مهدي عبادي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 26 دی 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مهدي شريفي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 25 آذر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان علي اصغر نوروزي و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 08 آذر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مهدي عمادي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 07 آذر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مرجان اسماعيلي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 07 آذر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان پروين رهايي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 05 آذر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سيد عباس مرتضوي بابا حيدري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 21 آبان 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمود رفيعي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 11 آبان 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان علي محمد حاج كرمي و رضايت به اهداي اعضاي وي،يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 23 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سجاد روشن دل و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 21 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمود نصر اصفهاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 09 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مهدي سليمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 06 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان رحمت اله تقوي دهاقاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 05 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان الهه داوري و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 28 شهریور 1394
فرصتي دوباره براي زندگي با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي زهرا اكبري 12 شهریور 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي محسن يادگاري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 07 شهریور 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي حميدرضا نادري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 05 شهریور 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي محمد تقي كمالي شروداني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 12 مرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي اصغر عزيزي دستگردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 01 مرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي سيد مهرداد ميرآبادي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي محمد زماني اسكندري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 18 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي محمد جعفر عباسي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 13 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي زينب شيري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 04 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي شهرام بازيار و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 02 تیر 1394
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731