اهداکنندگان اعضا

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سيد نقي كاظمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 20 آبان 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان علي حبيب پور و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 22 مهر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان غلامرضا صادقي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 10 مهر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اعظم ملا محمودآبادي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 18 شهریور 1395
با ايثارخانواده هاي بزرگوار علي نيازي و مهران ايزدي و رضايت به اهداي اعضاي ايشان، دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 14 شهریور 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان هاجر محمدي آغچه و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 11 شهریور 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان معين الدين مينائيان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 30 مرداد 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان گلبهار جلالي شهركي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 05 مرداد 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان زهره صادقي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 31 تیر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان الهام گلشاهي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 تیر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اشرف ابراهيمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 21 تیر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميد طائي و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 13 تیر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان عبدالحسن صفري و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت 01 تیر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان زهرا صابري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 04 خرداد 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان الهه خيري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 18 ارديبهشت 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان احمد بوروني و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت 11 ارديبهشت 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان بهروز منظري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 09 ارديبهشت 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمد آقاجاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 22 اسفند 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اصغر رنجبر و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 22 اسفند 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سميه عسگريان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 29 بهمن 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان صديقه باقري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 بهمن 1394
اهداي عضو اهداي زندگي 12 بهمن 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مهدي قيدرلوئي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 08 بهمن 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مهدي عبادي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 26 دی 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مهدي شريفي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 25 آذر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان علي اصغر نوروزي و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 08 آذر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مهدي عمادي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 07 آذر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مرجان اسماعيلي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 07 آذر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان پروين رهايي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 05 آذر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سيد عباس مرتضوي بابا حيدري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 21 آبان 1394
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا