اهداکنندگان اعضا

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان رحمت اله تقوي دهاقاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 05 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان الهه داوري و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 28 شهریور 1394
فرصتي دوباره براي زندگي با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي زهرا اكبري 12 شهریور 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي محسن يادگاري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 07 شهریور 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي حميدرضا نادري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 05 شهریور 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي محمد تقي كمالي شروداني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 12 مرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي اصغر عزيزي دستگردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 01 مرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي سيد مهرداد ميرآبادي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي محمد زماني اسكندري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 18 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي محمد جعفر عباسي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 13 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي زينب شيري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 04 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي شهرام بازيار و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 02 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي علي سليميان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 30 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي مجيد موسوي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي احمد عابدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 16 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي فاطمه بيگم حسيني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 12 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي حسن محمدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 12 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي ميلاد بهرامي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 04 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي بهروز آقابابايي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 29 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي، رضا ذوالفقاري و رضايت به اهداي اعضاي وي، دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 27 ارديبهشت 1394
براي اولين بار، كليه بيمار مرگ مغزي از استان يزد به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) انتقال و به يك بيمار نيازمند، پيوند شد 27 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي، احمد بحري و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت 20 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي محسن واعظ زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 17 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي فضيلت عبدالعظيمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 16 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي مريم نصر اصفهاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 03 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي محسن فتحيان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 18 فروردين 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي رويا رضايي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 20 اسفند 1393
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي قدمعلي نمره چي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 16 اسفند 1393
خانواده جعفرپور با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 10 اسفند 1393
خانواده رجايي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند 29 بهمن 1393
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731