اهداکنندگان اعضا

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمود رفيعي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 11 آبان 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان علي محمد حاج كرمي و رضايت به اهداي اعضاي وي،يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 23 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سجاد روشن دل و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 21 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمود نصر اصفهاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 09 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مهدي سليمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 06 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان رحمت اله تقوي دهاقاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 05 مهر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان الهه داوري و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 28 شهریور 1394
فرصتي دوباره براي زندگي با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي زهرا اكبري 12 شهریور 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي محسن يادگاري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 07 شهریور 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي حميدرضا نادري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 05 شهریور 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي محمد تقي كمالي شروداني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 12 مرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي اصغر عزيزي دستگردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 01 مرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي سيد مهرداد ميرآبادي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار مرگ مغزي محمد زماني اسكندري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 18 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي محمد جعفر عباسي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 13 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي زينب شيري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 04 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي شهرام بازيار و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 02 تیر 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي علي سليميان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 30 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي مجيد موسوي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي احمد عابدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 16 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي فاطمه بيگم حسيني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 12 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي حسن محمدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 12 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي ميلاد بهرامي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 04 خرداد 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي بهروز آقابابايي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 29 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي، رضا ذوالفقاري و رضايت به اهداي اعضاي وي، دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 27 ارديبهشت 1394
براي اولين بار، كليه بيمار مرگ مغزي از استان يزد به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) انتقال و به يك بيمار نيازمند، پيوند شد 27 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي، احمد بحري و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت 20 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي محسن واعظ زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 17 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي فضيلت عبدالعظيمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 16 ارديبهشت 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي مريم نصر اصفهاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 03 ارديبهشت 1394
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا