اهداکنندگان اعضا

اهدای اعضای فرد مرگ مغزی به چهار بيمار زندگي دوباره بخشيد 25 آذر 1396
اهدای اعضای فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد. 22 آذر 1396
اهدای اعضای فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد 12 آذر 1396
اهدای اعضای فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد 07 آذر 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان فهيمه جعفری و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 29 آبان 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان حسن اشرف و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 12 آبان 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان رقيه رئيسيان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 03 آبان 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان معصومه محمدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 19 شهریور 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مسعود صنعتي زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 17 شهریور 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميد نوروزي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 12 شهریور 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مجيد ذكريا و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 06 شهریور 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميدعلي اكبري و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 06 شهریور 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان بنفشه هاشمي دهكردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 24 مرداد 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمدآزادی و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 21 مرداد 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان امير آشوري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 09 مرداد 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميرحسين فتحيان دستگردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 28 تیر 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سعيد خانجاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 15 تیر 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميرحسين فرزندي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 31 خرداد 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان صادق شفيعي و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 27 خرداد 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان بهرام محمدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 19 خرداد 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان فاطمه زياري و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 07 ارديبهشت 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمد اصفهاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان عليرضا عزيزي باغكمه و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 21 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان ناصر فروتن دستجردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 19 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان نصرالله خسروي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 16 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان شيما مطوف و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 16 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان آيت الله عبداللهی و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت 14 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان عليرضا رضايي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 07 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان معصومه بهره من و رضايت به اهداي اعضاي وي، دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 25 اسفند 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اكبر جعفري زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 20 اسفند 1395
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731