با ايثارخانواده بزرگوار شادروان عليرضا عزيزي باغكمه و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، عليرضا عزيزي باغكمه 55 ساله،كه بر اثر تصادف در بيمارستان شهيد غرضي بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، روز شنبه نوزدهم فروردين ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، کلیه هاي اهدايي نامبرده در اين مركز  و مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر  به دو بیمار پیوند شد. کبد وي نيز جهت پیوند به بيمارستان نمازي شيراز منتقل گرديد.

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان عليرضا عزيزي باغكمه و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731