سیر پذیرش بیمار

 

  بستری

      الکتیو  

      اورژانس

  سرپایی

        درمانگاه

       کلینیک ویژه

  پاراکلینیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی راهنمای مراجعین سیر پذیرش بیمار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731