emergency

شما اینجا هستید: صفحه اصلی راهنمای مراجعین سیر پذیرش بیمار راهنما سیر پذیرش بیمار اورژانس

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731