آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تجهيزات پزشكي مصرفي بيمار

68

 

 

 

 

 

 

 

m68

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مزايده و مناقصه مركز آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تجهيزات پزشكي مصرفي بيمار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731